پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي حمايت شده
کد مطلب: 1835
تعداد بازدید: 135
1395-11-02

پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي حمايت شده جاري

رديف

عنوان پايان نامه هاي جاري

مجري

سال

1

تاثير12هفته تمرينات مقاومتی برمولفه های ساختاری بطن چپ مردان سالم غيرورزشکار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

شهرام غلامرضايي

95

2

حذف هارمونيک های انتخابی در مبدلهای چندسطحه براساس استراتژی مدولاسيون پلکانی مبتنی بر الگوريتم غذايابی باکتريايی ديناميکی (مطالعه موردي: شركت گاز استان اردبيل

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل محمد قيامي

95