پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته
کد مطلب: 1836
تعداد بازدید: 187
1395-11-02

عنوان پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته

نام دانشگاه/مركز تحقيقاتي

تاريخ عقد قرارداد

مدت اجرا (ماه)

1. بررسي عملي انواع بخاري هاي گازي از نظر ايمني

دانشگاه محقق اردبيلي

84/06/01

6

2. بررسي پديده تشكيل هيدرات در گاز طبيعي و پيش بيني شرايط تشكيل آن

دانشگاه محقق اردبيلي

84/06/01

6

3. بررسي ميزان رضايت مشتركين از خدمات شركت گاز استان اردبيل و عوامل موثر بر آن

دانشگاه محقق اردبيلي

85/03/01

6

4. بررسي كارايي و رفع عيب سيستم حفاظت كاتدي لوله هاي انتقال گاز مدفون در شهر سرعين-اردبيل

پژوهشكده حفاظت صنعتي ومحيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت

85/04/04

3

5. طرح جامع ارتباطات مردمي و مشاركت عمومي در كاهش خطرات ناشي از اثرزلزله بر سيستم گاز رساني در شهر اردبيل

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور

86/07/08

6

6. مطالعات لازم براي بسترسازي مناسب جهت تدوين دستورالعملها و استانداردهاي مورد نياز به منظور تعامل با داده هاي مكاني در شركت گاز استان اردبيل

سازمان فضايي ايران

86/10/12

8

7. ايجاد زيرساختهاي لازم براي پياده سازي سيستم اطلاعات مكاني در شركت گاز استان اردبيل

سازمان فضايي ايران

87/08/26

5

8. بررسي ، تدوين و پياده سازي دستورالعمل مديريت بحران شركت گاز استان اردبيل

آقاي مهندس حسن

مسلم زاده

87/05/01

9

9. طراحي و ساخت دستگاه نشت ياب هوشمند آب

شركت صنعت كاران الكترونيك مراغه

87/08/13

3

10. تعيين الگوي مصرف بهينه گاز و ارائه راهكارهاي كاهش مصرف در خانوارهاي استان اردبيل

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

87/11/09

8

11. مميزي انرژي در ساختمان شركت گازاستان اردبيل به منظور بهينه سازي مصرف انرژي

شركت بهينه سازان صنعت تاسيسات

88/02/21

6

12. بررسي امكان استفاده از آندهاي كابلي در طراحي ايستگاههاي حفاظت كاتديك خطوط تغذيه

گروه پژوهش خوردگي فلزات و مصالح صنعتي پژوهشگاه صنعت نفت

88/02/16

3

13. بررسي علل نشت گاز از شبكه هاي زير زميني پلي اتيلن در سطح استان اردبيل و شناسايي عوامل انساني و غير انساني و محيطي دخيل در بروز نشتي

شركت دانش پژوهان نوآور

88/03/03

8

14. اندازه گيري وافزايش راندمان احتراق در مشعلهاي هيترهاي ايستگاههاي تقليل فشار گاز (C.G.S) استان اردبيل

شركت بهينه سازان صنعت تاسيسات

88/06/03

8

15. تهيه نقشه جامع نقاط تقاطع خطوط انتقال وتغذيه گاز با گسلهاي فعال استان اردبيل و ارائه راهكارهاي بهسازي و مديريت بحران

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور

88/08/26

6

16. اجرا و پياده سازي سيستم حفاظت از يخ زدگي با استفاده از كابلهاي حرارتي بر روي ايستگاه تقليل فشار كابينتي TBS مشگين شهر

شركت طرح و نصب شايان

88/09/11

1

17. طراحي و اجراي سامانه جامع کنترل و پايش مداربسته و آنلاين بر پايه پروتکل انتقال داده ها و سامانه هوشمند کنترل هيتر هاي گازي در ايستگاه تقليل فشار گاز شهرک صنعتي ٢ (قره لر)

شركت گروه فني و مهندسي كاگ

88/12/18

5

18. تهيه نقشه جامع نقاط تقاطع خطوط گاز فشار قوي با مناطق زمين لغزه خيز استان اردبيل و ارائه راهكارهاي بهسازي و مديريت بحران از دانشگاه شهيدعباسپور

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور

89/07/01

6

19. مطالعه و بررسي روشهاي مختلف بازيافت انرژي از گازهاي خروجي هيترها در ايستگاه هاي CGS استان اردبيل و مقايسه فني و اقتصادي آنها و ارائه طراحي مناسب جهت پياده سازي روش پيشنهادي

شركت بهينه سازان صنعت تاسيسات

89/05/04

18

  1. بررسي علل تخريب آندهاي سيليكوني و پايش حفاظت كاتدي

پژوهشگاه صنعت نفت

90/07/23

8

21. طراحي،ساخت و نصب مشعل دمنده دار در ايستگاه CGS ارجستان شركت گاز استان اردبيل

شركت بهينه سازان صنعت تاسيسات

90

2 سال

22. ارائه راهكار جهت جلوگيري از رويش علف در محوطه ايستگاههاي تقليل فشارCGSشركت گاز استان اردبيل( بررسي هاي فلورستيكي و فنولوژيكي علفهاي هرز و تعيين مناسب ترين روشهاي كنترل سازگار با محيط زيست آنها)

پژوهشگاه صنعت نفت

90/09/29

13

23. بررسي روشهاي ترسيم نقشه هاي ازبيلت 200/1 شبكه هاي گازرساني گم شده (لوله هاي فلزي)

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

92/03/01

6